About   |   Work   |   Research   |   Publications   |   Services   |   Network    


DigFab Seminar, AA LU 2012
Technical Tutors:  Ignacio Lopez Buson, Giancarlo Torpiano, Vincenzo Reale
Students:  Xiao Gong, Zhiyun He, Gabriela Pulido Palm, Shruti Dabir, Shaodong Yang, 
Fusang Ren, Ada Liu, Ayumi Nakagawa, Zou Yujun, Gunjan Rustagi, Tom van de Bospoort, Jingtong Tan